Symbol PF AS - zápis ze zasedání 7. 12. 2010

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání dne 7. 12. 2010

Přítomni (bez titulů): Binterová, Hašek, Jandová, Karvánková, Kouřilová, Kraft, Petr, Pexa, Samková, Schuster, Smolka, Vítečková, Voříšek, Žlábková; Golombková, Heller, Křiklava, Kříhová, Ležák, Pátek, Slaná

Hosté: Ing. Michal Šerý, Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan PF JU

 

Program jednání:

  1. Volba předsedy senátu
  2. Volba místopředsedů senátu
  3. Vystoupení pana děkana
  4. Různé

 

Jednání senátu v novém složení zahájil předseda volební komise Ing. Šerý. Seznámil členy senátu s články 7-9 Volebního a jednacího řádu AS PF, které se týkají volby předsedy AS, volby místopředsedů AS a ukončení činnosti volební komise. Dále vyzval všechny členy senátu, aby se představili.

 

Ad 1

Volba předsedy senátu

  1. Předseda volební komise vyzval k podání návrhů kandidátů na předsedu AS. Za kandidáty na předsedu AS byli navrženi: Binterová, Karvánková, Petr, Pexa.

    S kandidaturou souhlasili: Karvánková, Petr

  2. Návrh a volba volební komise.

    Navrženi a jednomyslně byli schváleni tito členové: Binterová, Slaná, Šerý

  3. Volba předsedy AS - volba byla uskutečněna tajným hlasováním.

    V prvním kole bylo dosaženo poměru hlasů:

    Karvánková 6
    Petr 14
    Zdrželi se: 1

    Předsedou Akademického senátu PF byl zvolen J. Petr.

    Zvolením předsedy senátu ukončila činnost volební komise pro volby do senátu a její předseda Ing. Šerý předal agendu novému předsedovi senátu.

    Předseda senátu poděkoval přítomným za zvolení a stručně seznámil členy senátu s postavením AS ve struktuře fakulty a některými úkoly do budoucna.

 

Ad 2

  1. Volba místopředsedy senátu z řad akademických pracovníků

    Volební komise (schválena jednomyslně): Binterová, Ležák, Petr

    Navržena byla P. Karvánková

    V prvním kole bylo dosaženo poměru hlasů senátorů z řad akademických pracovníků:

    Karvánková 12
    Zdrželi se 2

    Místopředsedkyní Akademického senátu byla zvolena P. Karvánková.

  2. Volba místopředsedy senátu z řad studentů

    Volební komise (schválena jednomyslně): Binterová, Ležák, Petr

    Navrženi byli: Š. Heller, T. Slaná

    V prvním kole bylo dosaženo poměru hlasů senátorů z řad studentů:

    Heller 3
    Slaná 4

    Místopředsedkyní Akademického senátu byla zvolena T. Slaná.

 

Ad 3

Vystoupení pana děkana PF

Pan děkan poblahopřál senátorům ke zvolení a seznámil senát s nejbližšími úkoly.

  1. Reakreditace studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru Informační technologie ve vzdělávání a rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia.

    Děkan seznámil senát s dosavadním průběhem přípravy akreditace (materiál již prošel VR PF, je připomínkován rektorátem a je k dispozici na děkanátě PF).

    Jednomyslně (pro 21, proti 0, zdrželi se 0) bylo senátem schváleno, že pro projednávání v AS PF postačí v případě tohoto i dalších akreditačních materiálů formuláře A-C spolu se zdůvodňující zprávou. Tyto materiály uvedeného studijního programu obdrží senátoři v předstihu a budou projednány na příštím zasedání AS PF. Celý dokument bude k dispozici k nahlédnutí na děkanátě PF.

  2. Nové složení vědecké rady PF JU.

    Pan děkan seznámil AS s návrhem jednotlivých členů VR. Postupně jmenoval interní členy VR s tím, že zpravidla jde o vedoucí kateder PF. Externí členy navrhl s ohledem na to, aby byli zastoupeni především významní odborníci v oblasti didaktik oborů, které jsou zastoupeny na PF nebo odborníky, kteří mají k příslušným didaktikám vztah. U všech navržených externích členů uvedl jejich stručnou vědecko-pedagogickou charakteristiku.

    Diskuse k tomuto bodu:

    Voříšek: proč je vztah externích členů k oborové didaktice tak významným kritériem? Děkan: pro PF je typickou činností příprava učitelů a proto je vhodné klást důraz na oborové didaktiky

    Kouřilová: bylo by vhodné aby mezi externími členy VR byl i zástupce psychologické komunity. Děkan přislíbil jednání v tomto směru a případné akceptování dalšího návrhu.

    Samková: dotaz k poměru externích a interních členů VR a celkovému počtu jejích členů. Děkan: není zákonem stanoven celkový počet členů VR, jen to, že 1/3 členů má být externích.

  3. Doporučení děkana k sestavení senátních komisí k některým projednávaným bodům - zejména rozpočtové a legislativní.

 

Ad 4

Různé

  1. Informace předsedy senátu:

    • materiály k příštímu jednání budou odeslány elektronicky sice s předstihem, ale v tomto případě kratším než 1 týden - až pan děkan sestaví a poskytne definitivní složení VR
    • upřesnění elektronických adres - budou převzaty z pozvánky předsedy volební komise Ing. Šerého
    • předseda AS zajistí konferenční elektronickou poštu AS a aktualizaci webové stránky AS
    • předpokládaným jednacím dnem bude úterý odpoledne
    • příští zasedání AS PF bude 21. 12. 2010 ve 14:00

 

Zapsal Jan Petr