Vědecká rada

 

Zápis z jednání Vědecké rady PF JU, 31. ledna 2017 (.pdf)
prezenční listina

Výsledek hlasování per rollam – 2. 2. 2016 (.pdf)

Zápis z jednání Vědecké rady PF JU, 12. dubna 2016 (.pdf)
prezenční listina

Zápis z jednání Vědecké rady PF JU, 1. prosince 2015 (.pdf)

Zápis z jednání Vědecké rady PF JU, 22. ledna 2015 (.pdf)

Zápis z jednání Vědecké rady PF JU, 14. ledna 2014 (.pdf)

Zápis z jednání Vědecké rady PF JU, 22. ledna 2013 (.pdf)

Zápis z jednání Vědecké rady PF JU, 7. února 2012 (.pdf)

Zápis z jednání Vědecké rady PF JU, 20. ledna 2011 (.pdf)

 

Jednací řád Vědecké rady PF JU (.pdf)

 

Interní členové:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan, katedra geografie
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.
katedra aplikované fyziky a techniky
doc. PaedDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy, vedoucí katedry anglistiky
doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium, katedra matematiky
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
vedoucí oddělení primární a předškolní pedagogiky, katedra pedagogiky a psychologie
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
katedra pedagogiky a psychologie
prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
vedoucí katedry aplikované chemie ZF JU
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
katedra biologie
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
vedoucí katedry matematiky
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
proděkan pro akreditace, další formy vzdělávání a spolupráci s praxí, katedra pedagogiky a psychologie
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
vedoucí katedry pedagogiky a psychologie
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj, katedra matematiky
doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
prorektorka pro zahraniční vztahy, katedra biologie
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
vedoucí katedry slovanských jazyků a literatur

 

Externí členové:

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU Liberec
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK Praha
prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
katedra hudební výchovy, PF UJEP Ústí nad Labem
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK Praha
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
vedoucí Institutu výzkumu školního vzdělávání, PF MU Brno
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
katedra mediálních studií, Institut komunikačních studií žurnalistiky FSV UK Praha
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
katedra fyziky povrchů a plazmatu, MFF UK Praha
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
proděkan pro mimouniverzitní spolupráci, PřF UP Olomouc
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.
katedra anglického jazyka a literatúry, PF TU Trnava
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
katedra psychologie, PedF UK Praha
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
katedra pedagogiky a psychologie, FPHP TUL v Liberci
doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
vedoucí katedry výpočetní a didaktické techniky, FPE ZČU v Plzni
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
vedoucí katedry základů kinantropologie a humanitních věd, FTVS UK Praha
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, UK Praha