Výchovné poradenství

Studium výchovného poradenství

 

Studium pro výchovné poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Akreditace: Č.j.: MSMT - 12275/2013 - 201-257 ze dne 6.5.2013

 

Organizátor:
PF JU, Jeronýmova l0, České Budějovice 370 15
Katedra pedagogiky a psychologie

 

Odborní garanti:

PhDr. Olga Jílková - email: jilkova@pf.jcu.cz - telefon 38 777 3246
Mgr. Jiří Kressa - email: jkressa@pf.jcu.cz - telefon 38 777 3365

 

Kritéria pro výběr účastníků: absolvování vysokoškolského studia učitelství (ověřený doklad o absolvování), praxe v učitelské činnosti minimálně dva roky.

Studium je určeno pro učitele, kteří již zastávají funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ či SOU nebo se na ni připravují.

 

Začátek studia po přihlášení dostatečného počtu účastníků (nemusí přesně korespondovat se začátkem studijního roku).

 

Studium probíhá 1× za 3 neděle, v pátek, vždy osm hodin. Vyučují interní učitelé PF JU a externí odborníci z praxe. Výuka trvá 5 semestrů, 4 semestry výuky a 5. semestr na zpracování závěrečné práce a praxi. Docházka a práce ve výuce jsou povinné.

 

220 hod. přímé a nepřímé výuky
30 hod. praxe na poradenských pracovištích v závěru studia
120 kreditů celkem, po 30 kreditech za semestr

 

Forma:
Kombinované studium: přednášky, semináře, cvičení, krátkodobé stáže v odborných zařízeních, diskuse s dalšími odborníky v pravidelných intervalech v pátek, dále samostudium. Využití metod prožitkových a kooperativních.
Získání kompetencí pro práci výchovného poradce na školách základních i středních podložené znalostmi z psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, znalost školských a dalších právních předpisů, poznání agendy zdravotnických a sociálních institucí, pracovních úřadů a kooperujících institucí, možností spolupráce s nimi. Zvládnutí agendy výchovného poradce na škole. 
Způsob ukončení vzdělávacího programu:
Obhajoba závěrečné písemné práce a rozprava na odborné téma.
Absolventům bude předán certifikát opravňující k výkonu funkce výchovného poradce.

 

Přijímací řízení - 2. kolo:

Přihláška: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Poplatek za přihlášku: činí 500 Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška

Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu

Přijímací zkouška: nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu.

Poplatek za studium: Poplatek za každý semestr činí 6 000 Kč.

Příjem přihlášek: od 22. 6. 2017 do 21. 7. 2017 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Oddělení CŽV
Veronika Švejdová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: AR 2017/2018