DVPP - Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

DVPP - Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 115 hodin kombinovanou formou studia (předpokládá se 1× za 14 dní - pátek).

Místo konání: Prostory PF JU České Budějovice.

Předpokládané časové dotace ve vzdělávacím programu DVPP - Studium pro ředitele škol a školských zařízení:

Celkově vzdělávací program zahrnuje 100 hodin přímé výuky a třídenní stáž v rozsahu 15 hodin.

 

Studijní předmět Časová
dotace
Typ
ukončení
I. MODUL 30 Zk
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
II. MODUL 25 Zk
Pracovní právo
III. MODUL 25 Zk
Financování školy
IV. MODUL 20 Zk
Organizace školy a pedagogického procesu
Třídenní stáž 15 Zp
Celkem 115  

 

Způsob ukončení vzdělávacího programu:

Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.

 

Cílem vzdělávacího programu je získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

 

Přijímací řízení - 2. kolo:

Přihláška: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Poplatek za přihlášku: činí 500 Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška

Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu

Přijímací zkouška: nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu.

Poplatek za studium: Poplatek za každý semestr činí 12 000 Kč.

Příjem přihlášek: od 22. 6. 2017 do 21. 7. 2017 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Oddělení CŽV
Veronika Švejdová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: AR 2017/2018

 

Informace:

Mgr. Renata Jandová
tel.: 387 773 324
e-mail: jandova@pf.jcu.cz