DVPP - Studium v oblasti pedagogických věd

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Jedná se o studium v oblasti pedagogických věd, které vede k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy ve smyslu § 8 a § 9 novely zákona č. 563/2004 Sb., účinné k 1. 9. 2012 o pedagogických pracovnících.

 

DVPP - Studium v oblasti pedagogických věd

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů základní resp. střední školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat odborný předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu.

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia a individuální výuky. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

Místo konání: Prostory PF JU České Budějovice.

Předpokládané časové dotace ve vzdělávacím programu DVPP - Studium v oblasti pedagogických věd:

 

Studijní předmět Časová
dotace
Typ
ukončení
Obecná pedagogika 20 Zk
Obecná didaktika 32 Zk
Teorie výchovy 20 Zk
Sociální pedagogika 20 Zk
Obecná psychologie 20 Zk
Psychologie osobnosti a jejího vývoje 20 Zk
Pedagogická a školní psychologie 20 Zk
Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga, osobnostně sociální výcvik 20 Zp
Pedagogická diagnostika 20 Zk
Speciální pedagogika 20 Zk
Oborové a předmětové didaktiky - povinně volitelný předmět 34 Zk
Odborná praxe 20 Zp
Seminář k závěrečné práci 4 Zp
Celkem 270  

 

Způsob ukončení vzdělávacího programu:

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou:

  • prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na didaktiku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů;
  • znalostní komisionální zkouškou z předmětů obecná pedagogika a obecná didaktika, obecná psychologie a didaktika všeobecně vzdělávacího nebo odborného předmětu;
  • prezentací výstupů z portfolia.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

 

Přijímací řízení:

Přihláška: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Poplatek za přihlášku: činí 500 Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška

Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu

Přijímací zkouška: nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Poplatek za studium: Poplatek za každý semestr činí 7 000 Kč.

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2017 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Oddělení CŽV
Zdeňka Vojtová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: AR 2017/2018

 

Informace:

Mgr. Renata Jandová
tel.: 387 773 324
e-mail: jandova@pf.jcu.cz