DVPP - Učitelství pro mateřské školy

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a Aktuálnímu znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb., § 6.

 

DVPP - Učitelství pro mateřské školy

Vzdělávací program je určen v rámci CŽV pro učitele, kteří mají patřičné vzdělání pro 1. stupeň ZŠ, absolventům vysokoškolského vzdělání oborů vychovatel, pedagogika volného času a oboru pedagogika.

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 256 hodin kombinovanou formou studia (předpokládá se 1× za 14 dní).

Místo konání: Prostory PF JU České Budějovice.

Předpokládané časové dotace ve vzdělávacím programu DVPP - Učitelství pro mateřské školy:

 

Studijní předmět Časová
dotace
Typ
ukončení
Modul 1: Pedagogická praxe    
Průběžná pedagogická praxe 20 Zp
Souvislá pedagogická praxe 40 Zp
Modul 2: Pedagogika    
Předškolní pedagogika 20 Zk
Sociální a pedagogická komunikace 12 Zp
Speciální pedagogika 12 Zk
Sociální pedagogika 12 Zp
Pedagogicko psychologická diagnostika 12 Zk
Metody pedagogického výzkumu a seminář závěrečných prací 8 Zp
Školní legislativa a personalistika 8 Zp
Modul 3: Psychologie a biologie    
Osobnostní a sociální výcvik 12 Zp
Psychologie osobnosti a jejího vývoje 12 Zk
Aplikovaná psychologie 12 Zp
Biologie dítěte 12 Zk
Modul 4: Předškolní vzdělávání    
Obsah a formy předškolního vzdělávání 8 Zk
Metodika činností v MŠ 20 Zk
Metodika hrových činností 12 Zk
Modul 5: Mateřský jazyk a literatura    
Český jazyk 8 Zp
Dětská literatura 8 Zk
Technika mluvené řeči 8 Zp
Celkem 256  

 

Způsob ukončení vzdělávacího programu:

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou:

  • prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na předškolní pedagogiku a problematiku předškolního vzdělávání;
  • znalostní komisionální zkouškou z předmětů předškolní pedagogika, předškolní vzdělávání a psychologie osobnosti a jejího vývoje;
  • prezentací výstupů z portfolia.

Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 § 6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb., způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost v mateřské škole a obdrží certifikát.

 

Přijímací řízení - 2. kolo:

Přihláška: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Poplatek za přihlášku: činí 500 Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška

Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu

Přijímací zkouška: nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu.

Poplatek za studium: Poplatek za každý semestr činí 9 000 Kč.

Příjem přihlášek: od 22. 6. 2017 do 21. 7. 2017 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Oddělení CŽV
Veronika Švejdová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: AR 2017/2018

 

Informace:

Mgr. Renata Jandová
tel.: 387 773 324
e-mail: jandova@pf.jcu.cz