DVPP - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ jako rozšíření odborné kvalifikace

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

DVPP - Učitelství 1. stupně ZŠ

Vzdělávací program je určen pro absolventy studijních oborů: Učitelství 2. stupně ZŠ, Předškolní pedagogika (učitelství pro MŠ magisterské), Pedagogika (vysokoškolská), Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, Speciální pedagogika a magisterského studijního programu Vychovatelství.

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin kombinovanou formou studia

Místo konání - PF JU České Budějovice.

 

Předpokládané časové dotace ve vzdělávacím programu DVPP - Učitelství pro 1. stupeň

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ
ukončení
1 2 3
Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura 20 20     Zk
Matematika a její aplikace 20   20   Zk
Informační a komunikační technologie 10 10     Zp
Člověk a jeho svět 16   8 8 Zp
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 2     2 Zp
Tělesná výchova 8     8 Zp
Umění a kultura Hudební výchova 8   8   Zp
Výtvarná výchova 8   8   Zp
Člověk a svět práce 8   8   Zp
Speciální pedagogika 20 12 8   Zk
Psychologie 20 12 8   Zk
Pedagogika 20 20     Zk
Pedagogicko psychologická diagnostika 20   8 12 Zk
Pedagogická praxe 20     20 Zp
Závěrečná práce         Zp
Závěrečná zkouška          
Celkem 200 74 76 50  

 

Frekventanti budou za každý výukový blok při splnění podmínek konkrétních vyučujících získávat zápočet nebo zkoušku. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení certifikátu. Účastníci kurzu budou postupně, během celého studia zpracovávat podle instrukcí portfolio o vlastních studijních aktivitách.

 

Způsob ukončení vzdělávacího programu:

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou:

  • prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na problematiku vzdělávání prvního stupně ZŠ;
  • znalostní komisionální zkouškou z předmětů speciální pedagogika, psychologie, pedagogika, pedagogicko-psychologická diagnostika;
  • prezentací výstupů z portfolia.

Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, § 6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na prvním stupni základní školy.

 

Přijímací řízení:

Přihláška: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Poplatek za přihlášku: činí 500 Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška

Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu

Přijímací zkouška: nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Poplatek za studium: Poplatek za každý semestr činí 9 000 Kč.

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2017 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Oddělení CŽV
Zdeňka Vojtová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: AR 2017/2018

 

Informace:

Mgr. Renata Jandová

tel.: 387 773 324
e-mail: jandova@pf.jcu.cz