Symbol PF Katedra pedagogiky a psychologie

V humanitních vědách Katedra pedagogiky a psychologie představuje pracoviště, které je přirozeným středem fakulty. Už samotný fakt, že katedra má na osm stovek "svých studentů" , tj. studentů oborů Psychologie, Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a vedle toho se podílí na přípravě studentů oborového studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ, učitelství SŠ a některých neučitelských bakalářských oborů, ukazuje, že v prostorách této katedry je neustále živo a rušno.

Za poslední dva roky se katedře podařilo reakreditovat všechny "své" obory a nově získat akreditaci pro studium učitelství odborných předmětů a pro psychologické obory od bakalářské jednooborové psychologie, přes učitelství psychologie pro SŠ po doktorský program pedagogické psychologie. Členové katedry zároveň vědí, že region čeká na další vzdělávací nabídku, např. v oblasti vychovatelství a speciální pedagogiky, či navazujícího magisterského studia pro učitelství mateřských škol.

Vzájemné vztahy dvou hlavních oborů, pedagogiky a psychologie, se po desetiletí trvání pedagogické fakulty různě proměňovaly, někdy kráčely tyto obory samostatně, jindy pospolu pod hlavičkou jedné katedry. Posledních deset let platí druhá varianta a zdá se, že to je ku prospěchu rozvoje pedagogicko psychologických oborů na jihu Čech.

Postupně se rozrůstající katedra, která má dnes 30 interních vyučujících a 24 externistů, postupně získávala akreditace pro neučitelská studia, v průběhu let si vytvořila jasný tvůrčí a výzkumný profil a navázala dobrou spolupráci s pracovišti u nás i v zahraničí a stala se respektovaným partnerem škol v regionu i vzdělávacích a výzkumných vysokoškolských pracovišť v celé republice.

V oblasti výzkumu se Katedra pedagogiky a psychologie PF JU stala hlavním pracovištěm v republice, kde se soustavně pěstuje výzkum emocí a motivace, uznání si získala i na mezinárodním poli, o čemž svědčí vyzvání organizátorů X. evropského kongresu psychologie v roce 2007 a XXIX. světového kongresu v roce 2008 k uspořádání sympozií k problematice motivační struktury. Značný ohlas má v českých podmínkách také výzkum očních pohybů, který je po smrti prof. Matějčka rozvíjen zejména na tomto pracovišti. V oblasti pedagogického výzkumu patří k tzv. "rodinnému stříbru" výzkumy v oblasti implicitních pedagogických znalostí, rozvoje profesní identity cestou adaptace arteterapeutických technik a psychosomatického přístupu pěstovaného na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, tvorba pomůcek pro děti se specifickými poruchami učení a mezinárodní spolupráce v projektech orientovaných na sociologické aspekty výchovy a vzdělání.

Katedra si nesmírně cení těsné spolupráce s podobně orientovanými pracovišti u nás. Připravuje proto pokračování ESF projektu sítě pedagogických fakult, který je zaměřen na zkvalitňování profesní přípravy budoucích učitelů a zvyšování jejich erudice v užívaní moderních technologií. V rámci tohoto projektu navštěvují katedru a přednášejí zdejším studentům špičkoví odborníci z celé republiky - tzv. Pedagogické dny proběhly na fakultě již třikrát. Intenzivně katedra rozvíjí i spolupráci se zahraničními pracovišti. V reakci na evropskou výzvu ke zvýšení kvality přírodovědného vzdělání a zvýšení zájmu mladých lidí o matematiku, přírodní vědy a technologie se katedra podílí na přípravě celoevropské sítě univerzitních pracovišť připravujících učitele přírodovědných předmětů.

Součástí odborného života na katedře je pravidelné organizování konferencí; naposledy to byla 15. národní konference České asociace pedagogického výzkumu v září 2007. Jak do výzkumných projektů, tak do každodenní práce na katedře se zapojují velmi tvořivě i studenti, o čemž svědčí i trojnásobné zastoupení diplomantů katedry v ocenění nejlepších diplomových prací v posledních pěti letech.

Posoudit směřování tak dynamického a činorodého celku jako je Katedra pedagogiky a psychologie PF JU je obtížné, co ovšem zůstává mimo vší pochybnost, je zájem o větší propojení se školským terénem a s naším regionem - stále se rozšiřuje nabídka programů dalšího vzdělávání, učitelé katedry pomáhali v roli lektorů školám v regionu se zaváděním Rámcového vzdělávacího programu. Spolupráce s mateřskými školami, stejně jako se sdružením Ovečka, které sdružuje rodiče a přátele dětí s Downovým syndromem je oboustranně obohacující. Nedávno například proběhl už druhý seminář známé holandské lektorky k matematickému vzdělávání těchto dětí. Dalším výrazným rysem katedry je snaha proměňovat přípravu budoucích učitelů tak, aby více odpovídala požadavkům budoucí školy - proto katedra věnuje značné úsilí tomu, aby studentům vytvořila prostor pro hledání profesní identity a rozvoj profesních pedagogicko - psychologických kompetencí, bez nichž je těžké v učitelské profesi obstát. Daří se to po malých krůčcích (například zavedení psychosomatické osobnostní průpravy, certifikátový program Filozofie pro děti apod.), ale katedra má pro takové směřování ten nejlepší kapitál - učitele a studenty, kteří věří, že si vybrali tu nejlepší profesi a že stojí za to den za dnem hledat cesty, jak ji dělat co nejlépe.

 

webové stránky katedry