Symbol PF Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia studentům Pedagogické fakulty na akademický rok 2017/18

Prospěchové stipendium - § 91 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ - za vynikající studijní výsledky: Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří studují v prezenční formě, ve standardní době studia, a kteří v uplynulém akademickém roce 2016/17 splnili na PF JU alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,30. Podmínkou je studium v témže studijním oboru a typu studia jako v akademickém roce 2016/17.

Výše prospěchového stipendia měsíčně:

  • při průměru 1,00: 1.400,- Kč
  • při průměru do 1,20: 1.200,- Kč
  • při průměru do 1,30: 1.000,- Kč

O prospěchové stipendium se nežádá. Prospěchová stipendia jsou vyplácena za období 10 měsíců (od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018) ve třech výplatních termínech - 15. prosince 2017, 15. března 2018 a 15. června 2018.

Výplata stipendií je prováděna pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v systému STAG. Za správnost údaje o účtu je odpovědný student.