Symbol PF Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia studentům Pedagogické fakulty na akademický rok 2016/17

Prospěchové stipendium - § 91 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ za vynikající studijní výsledky: Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům studujícím ve standardní době studia PF JU, kteří v akademickém roce 2015/16 splnili na PF JU alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,30. Podmínkou je studium v témže studijním oboru a typu studia jako v uplynulém akademickém roce.

Výše prospěchového stipendia měsíčně:

  • při průměru 1,00: 1.400,- Kč
  • při průměru do 1,20: 1.200,- Kč
  • při průměru do 1,30: 1.000,- Kč

O prospěchové stipendium se nežádá. Prospěchová stipendia jsou vyplácena za období 10 měsíců (od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017) ve třech výplatních termínech - 15. prosince 2016, 15. března 2017 a 15. června 2017.

Nově: Výplata stipendií bezhotovostním převodem je prováděna pouze na bankovní účet uvedený v systému STAG. Za správnost údaje o účtu je odpovědný student.