Symbol PF Obhajoba disertační práce Mgr. Luboše Krninského

Dne 29. srpna 2017 od 12.00 hod. se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dukelská 9, místnost D240 (AULA, 1. patro), uskuteční

 

obhajoba disertační práce Mgr. Luboše Krninského,

 

studenta doktorského studijního programu Psychologie,

oboru Pedagogická psychologie

 

 

Zkušební komise:

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. (předsedkyně) AV ČR v Praze
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (místopředseda) PF JU
prof. PhDr. František Man, CSc. PF JU
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. PedF UK v Praze
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. PF MU v Brně
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. PF JU
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. (místopředseda) PF JU
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. FF UK v Praze
 
Obhajoby disertační práce se rovněž zúčastní školitelka Mgr. Lukáše Krninského (bez hlasovacího práva):
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. PF JU

 

 

Název disertační práce:

Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci

 

Oponenti disertační práce: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
  prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU