Symbol PF Obhajoba disertační práce Mgr. et Mgr. Jiřího Kressy

Dne 13. listopadu 2017 ve 13.00 hod. se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dukelská 9, místnost D215, uskuteční

 

obhajoba disertační práce Mgr. et Mgr. Jiřího Kressy,

 

studenta doktorského studijního oboru

Pedagogická psychologie

 

 

Zkušební komise:

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. - předsedkyně PF JU
   
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - oponent PF JU
prof. PhDr. František Man, CSc. PF JU
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. PF JU
PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D. - oponentka FPE ZČU Plzeň

 

 

Obhajoby disertační práce se rovněž zúčastní školitelka Mgr. et Mgr. Jiřího Kressy (bez hlasovacího práva):
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

 

Název disertační práce:

Sociální role "zastánce" jako významný faktor k eliminaci šikan na ZŠ

 

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU