Symbol PF Tvorba www stránek pro začátečníky

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 758/2017-1-96.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po splnění praktické úlohy je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – přímá výuka, e-learning.

 

Cíle studia:

Cílem kurzu je prohloubení a rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v příslušné oblasti využití ICT ve školním prostředí, které dosud nemají.
Úvod do tvorby jednoduchých webových stránek pomocí jazyka XHTML. Kurz poskytne účastníkům přehled o aktuálních trendech, používaných při tvorbě webových stránek a naučí je vytvářet ww stránky v jazyce XHTML 1.0. Účastník kurzu se naučí ovládat HTML editor Golden a pomocí něho vytvořit webovou prezentaci s grafikou, fotografiemi, hyperlinky, tabulkami a formulářovými prvky. Součástí kurzu bude i praktické vyzkoušení postupu při zveřejnění stránek na webovém serveru, včetně jejich další správy.

 

Rozsah studia:

Kurz zahrnuje 25 hodin, z nichž 5 hodin bude přímá výuka a 20 hodin bude probíhat distanční formou (e-learning). Během nepřímé výuky bude kontakt s lektorem zajištěn elektronicky (prostřednictvím vzdělávacího portálu) nebo formou osobních konzultací. Kurz bude ukončen vyhodnocením praktické úlohy.

 

Studijní plán:

viz cíle studia

 

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Účastník samostatně vypracuje praktickou úlohu na zadané téma.

 

Úplata za kurz:

Úplata za kurz ve výši 1 700,- Kč je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu.
Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, požádejte o vystavení faktury e-mailem Bc. Veroniku Švejdovou, e-mail: czv@pf.jcu.cz.
Do e-mailu uveďte přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení.

 

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků

Maximální kapacita kurzu: 15 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=10367

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.

 

Příjem přihlášek: od 20. 10. 2017 do 30. 12. 2017

 

Termín konání kurzu: 20. 1. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J136.

 

Odborný garant: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.