Symbol PF Multimedia ve vzdělávání

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Vstupní požadavky na účastníka:

  • alespoň dvouletá pedagogická praxe,
  • předložení osvědčení o absolvování školení úrovně Z a P v rámci SIPVZ, resp. jiných vzdělávacích akcí podobného rozsahu a zaměření.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 758/2017-1-96.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném složení ověřovací zkoušky je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – přímá výuka, e-learning.

 

Cíle studia:

Cílem je budování speciálních kompetencí pro práci s lidmi s různými typy postižení za využití multimediálních prostředků, které budou prověřeny vědomostním testem a samostatným zpracováním projektu multimediální intervence u jedinců s jedním typem postižení. Transdisciplinární, prakticky orientovaný předmět, nabízející přípravu a didaktická doporučení pro práci se specializovaným hardware a software, předpokládající základní speciálně pedagogickou orientaci a vědomosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky.

 

Rozsah studia:

Kurz zahrnuje 25 hodin, z nichž 5 hodin bude přímá výuka a 20 hodin bude probíhat distanční formou (e-learning). Během nepřímé výuky bude kontakt s lektorem zajištěn elektronicky (prostřednictvím vzdělávacího portálu) nebo formou osobních konzultací. Kurz bude ukončen zkouškou.

 

Studijní plán:

Výpočetní technika a zdravotně postižení. Hlasový výstup pro lidi se zrakovým postižením (ZoomText, Window-Eyes ?). Rozpoznávání textu. Vektorová grafika. Bitmapová grafika. Zpracování digitálního videa pro sluchově postižené. Tvorba animací pro sluchově postižené a pro žáky se specifickou poruchou učení. Zpracování zvuků. Tvorba WWW stránek pro lidi s postižením. Pomůcky (digimemo, kamerová lupa, braillský zobrazovač, zápisník pro nevidomé). Autorské nástroje a multimédia pro postižené.

 

Studijní opory:

Účastníci kurzu obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Na konci kurzu koná účastník zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh.

 

Poplatek za kurz:

Poplatek za kurz ve výši 1 700,- Kč je splatný ke dni uzavření příjmu přihlášek, podrobné informace o úhradě poplatku jsou uvedeny v přihlášce.

 

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků

Maximální kapacita kurzu: 15 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku včetně požadované přílohy v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovený poplatek.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=10233

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté uchazeč přihlášku vytiskne, podepíše a odešle společně s požadovanými přílohami na adresu:

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Veronika Švejdová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie dokladu ukončeného vzdělání, potvrzení vstupních požadavků účastníka kurzu.

 

Příjem přihlášek: od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017

 

Termín konání kurzu: 24. 11. 2017 od 9.00 do 14.00 hodin v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J136.

 

Odborný garant: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324

 

Další organizační informace:

Vstupní požadavky účastníka kurzu:

  • alespoň dvouletá pedagogická praxe
  • předložení osvědčení o absolvování školení úrovně Z a P v rámci SIPVZ, resp. jiných vzdělávacích akcí podobného rozsahu a zaměření

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.