Symbol PF Kompetence k inkluzivnímu vyučování

(Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi)

 

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci ZŠ.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21449/2017-2-880.
Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).

 

Termín konání kurzu:

7. – 8. 9. 2018 a 12. – 13. 10. od 9.00 do 16.00 hodin

 

Místo konání kurzu:

Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J321.

 

Úplata za kurz:

3 100,- Kč

 

Příjem přihlášek: od 3. 4. 2018 do 24. 8. 2018

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=10923

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po splnění požadavků pro absolvování programu je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční.

 

Cíle studia:

Vybavit pedagogické pracovníky základní školy kompetencemi k realizaci podpůrných opatření a plnohodnotnému inkluzivnímu vyučování. Po absolvování kurzu by měl učitel umět diagnostikovat žáka i vzdělávací situaci a navrhnout a zhodnotit změny ve vzdělávacím procesu, které budou reagovat na žákovy potřeby.

 

Rozsah studia:

32 hodin - kurz zahrnuje 2 dvoudenní výukové bloky.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace
Stručný úvod do problematiky inkluzivní legislativy a typů podpůrných opatření se zřetelem na reálné situace z praxe škol 2
Procesy učení, psychodidaktika 2
Metody a formy vyučování - možnosti individualizace a přizpůsobování jednotlivým skupinám žáků se speciálními potřebami 3
Pedagogicko - psychologická diagnostika se zřetelem na přípravu PLPP a IVP 3
Didaktická analýza učiva 2
Inkluzivní didaktika 4
Příprava třídy na inkluzi 2
Skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - specifikace a vzdělávací potřeby v návaznosti na různé typy postižení 10
Praktické příklady vyplňování a vyhodnocování IVP a PLPP, s využitím reálných příkladů z praxe účastníků, včetně závěrečného kolokvia 4
Celkem 32

 

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Evaluační dotazníky účastníků seminářů. Kolokvium - v závěrečném bloku budou účastníci formou prezentace analyzovat vlastní vzdělávací situace, navržená řešení a jejich realizaci.

 

Úplata za kurz:

Úplata za kurz ve výši 3 100,- Kč je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu.

Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení.

 

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků

Maximální kapacita kurzu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.

 

Odborný garant: Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.