Symbol PF Program GeoGebra ve výuce matematiky II

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na druhém stupni základních škol, na středních školách a na vyšších odborných školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 970/2018-1-67.
Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).

 

Termín konání kurzu:

24. 11. 2018 od 8.30 do 16.30 hodin.

 

Místo konání kurzu:

Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J327.

 

Úplata za kurz:

950,- Kč

Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu.
Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení.

 

Příjem přihlášek: od 15. 4. 2018 do 2. 11. 2018

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=10944

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po splnění požadavků pro absolvování programu je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – seminář.

 

Cíle studia:

Program svým obsahem i cíli navazuje na vzdělávací program „Program GeoGebra ve výuce matematiky I“. Jeho cílem je poskytnout účastníkovi dovednosti a znalosti o všech pokročilých funkcích programu, i těch méně zřejmých, a umožnit mu tak plnohodnotné a mnohostranné využití programu GeoGebra ve výuce matematiky. Účastník se naučí vytvářet výukové materiály různého druhu a zaměření a sdílet je s ostatními uživateli prostřednictvím prostředí webové stránky programu. Osvojí si znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní využití bezplatných online služeb, které jsou na tomto portálu nabízeny. Absolvent kurzu by měl být rovněž schopen napomáhat svým kolegům a podporovat je ve smysluplném využití programu GeoGebra při jejich vzdělávací činnosti.

 

Rozsah studia:

8 vyučovacích hodin

 

Studijní plán:

 • Úvodní přehled programu a jeho prostředí [0,5 hod.]
  Přehled obsahu webové stránky geogebra.org a služeb, které nabízí. Možné režimy online spuštění. Sdílení souborů mezi různými platformami. Sdílení souborů mezi uživateli. Připomenutí jednotlivých pracovních prostředí programu, jejich funkcí a nástrojů a základních možností použití.
 • GeoGebra pro dotyková zařízení [1 hod.]
  Praktické seznámení s použitím programu na tabletu. Specifika verze pro dotyková zařízení.
 • Různé formy reprezentace objektu v programu GeoGebra [1,5 hod.]
  Algebraická a geometrická reprezentace objektu. Symbolické výpočty v prostředí CAS. Zadávání algebraických výrazů a příkazů do vstupního pole grafického rozhraní programu. Vytvoření konstrukce v reálném čase během výuky. Automatický výpočet rovnice množiny bodů daných vlastností z geometrické konstrukce v Nákresně uplatněním nástrojů automatického odvozování a dokazování geometrických vět.
 • Pokročilé funkce pro tvorbu dynamických materiálů [1 hod.]
  Animace, posloupnosti, dynamický text a podmíněná viditelnost. Dynamické propojení tabulky a grafu. Použití nástroje Zápis konstrukce pro řízené krokování konstrukce geometrické úlohy.
 • Pokročilé volby dynamických pracovních listů [1 hod.]
  Využití všech možností, které program nabízí pro vytváření dynamických pracovních listů. Přizpůsobení již existujících souborů ggb a dynamických pracovních listů požadavkům konkrétních vzdělávacích plánů a specifickým potřebám studentů.
 • Uživatelské nastavení programu [0,5 hod.]
  Tvorba vlastních uživatelem definovaných nástrojů (funkce Vytvořit nový nástroj). Přizpůsobení uživatelského prostředí programu GeoGebra (např. snížení počtu nabízených nástrojů prostřednictvím volby Nastavit panel nástrojů) potřebám výuky.
 • Práce se studenty [0,5 hod.]
  Postupy při uvedení studentů do práce s programem GeoGebra a jejich směřování k samostatnému užívání programu za účelem učení se objevováním a provádění vlastních matematických experimentů.
 • Online služby [0,5 hod.]
  Využití všech služeb bezplatně poskytovaných portálem geogebra.org. Prezentace dynamických apletů, tvorba strukturovaných souborů materiálů (GeoGebra Knih), vytváření skupin uživatelů, online testování.

 

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy. Vybrané materiály, vytvořené v rámci kurzu budou vystaveny na webové stránce kurzu.

 

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků

Maximální kapacita kurzu: 20 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.

 

Odborný garant: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.