Symbol PF Kurz užití programu GeoGebra I

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na základních a středních školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 7485/2015-1-283.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - seminář.

 

Cíle studia:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti, které mu umožní smysluplné využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na základní a střední škole. Absolvent kurzu bude schopen aplikovat základní funkce programu při vytváření vlastních materiálů i při použití a případné modifikaci materiálů převzatých, které se naučí vyhledávat. Získané dovednosti a znalosti odpovídají specifikaci požadavků "Mezinárodního GeoGebra institutu" ("International GeoGebra Institute", http://www.geogebra.org/cms/organization) na držitele certifikátu "GeoGebra - Uživatel" ("GeoGebra - User").

 

Rozsah studia:

6 vyučovacích hodin přímé výuky.

 

Studijní plán:

Jedná se o úvodní kurz do užití volně šiřitelného open-source programu GeoGebra (http://www.geogebra.org). Je zaměřen na výuku základních dovedností a znalostí potřebných k smysluplnému využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na základní a střední škole. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace):

 • Pracovní prostředí programu GeoGebra a jeho geometrické nástroje. [1,5 hod.]
  Jednotlivá pracovní prostředí programu (Algebraické okno, Nákresna, Tabulka). Možnosti přizpůsobení prostředí programu potřebám výuky. Základní příkazy programu. Vkládání textu do nákresny. Tvorba jednoduchého dynamického textu, který svým obsahem reaguje na změny parametrů zobrazených objektů. Využití nápovědy programu i externích zdrojů informací při vyhledání informací o méně obvyklých nástrojích, příkazech a možnostech programu. Webové fórum uživatelů programu GeoGebra.
 • Geometrická a algebraická reprezentace objektů. Dynamické a interaktivní konstrukce. [2 hod.]
  Dynamická provázanost reprezentací objektu a její využití ve vzdělávacím procesu. Dynamické konstrukce. Možnosti změny vlastností objektů. Využití příkazového řádku. Interaktivní prvky programu (Posuvník, Zaškrtávací políčko, Tlačítko, Textové pole).
 • Výstupy z programu GeoGebra. [0,5 hod.]
  Uložení materiálu ve formátu ggb. Export statických obrázků do různých grafických formátů a jejich vkládání do dokumentu vytvořeného v textovém procesoru. Vytvoření interaktivní webové stránky (Dynamického pracovního listu) ze souboru ggb.
 • GeoGebra jako demonstrační a prezentační nástroj. [1 hod.]
  Využití jak existujících, tak i vlastnoručně vytvořených výukových materiálů (např. souborů ggb nebo dynamických pracovních listů ve formátu html). Krokování konstrukce. Zápis konstrukce. Vybrané portály s online dostupnými materiály pro GeoGebru: GeoGebra Wiki (wiki.geogebra.org), GeoGebraTube (www.geogebratube.org), I2G Intergeo (i2geo.net).

 

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Účast na semináři.

 

Poplatek za kurz:

Poplatek za kurz ve výši 800,- Kč je splatný ke dni uzavření příjmu přihlášek, podrobné informace o úhradě poplatku jsou uvedeny v přihlášce.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 20 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovený poplatek.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=10231

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, v tištěné podobě se neposílá.

 

Příjem přihlášek: od 4. 9. 2017 do 10. 11. 2017

 

Termín konání kurzu: 1. 12. 2017 od 10:00 do 14:30 hodin v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J327.

 

Odborný garant: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.