Symbol PF Kurz Finančního vzdělávání

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na středních školách a na vyšších odborných školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 7485/2015-1-283.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - seminář.

 

Cíle studia:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti z oblasti financí, a to v rozsahu standardů finanční gramotnosti, které byly vymezeny v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Kurz zprostředkovává znalosti a dovednosti vymezené standardy finanční gramotnosti. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Při řešení jsou využívány internetové kalkulačky.

 

Rozsah studia:

8 vyučovacích hodin přímé výuky.

 

Studijní plán:

Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace):

 • Peníze. [1,5 hod.]
  Placení v tuzemské i zahraniční měně. Stanovení ceny - náklad, zisk, DPH. Inflace - podstata a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry.
 • Finanční produkty - investování volných finančních prostředků. [3 hod.]
  Spoření - spořicí účty, stavební spoření. Penzijní připojištění. Termínované vklady. Cenné papíry - dluhopisy, akcie, deponované směnky. Investování do podílových fondů.
 • Finanční produkty - finanční závazky. [2 hod.]
  Spotřebitelský úvěr. Splátkový prodej. Kreditní karta. Hypoteční úvěr. Americká hypotéka.
 • Pojištění osob a majetku [1,5 hod.]
  Životní pojištění (rizikové, kapitálové, investiční, důchodové). Úrazové pojištění. Cestovní pojištění. Pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti.

 

Studijní opory:

Účastníci kurzu obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování kurzu:

Účast na kurzu. Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.

 

Poplatek za kurz:

Poplatek za kurz ve výši 1 000,- Kč je splatný ke dni uzavření příjmu přihlášek, podrobné informace o úhradě poplatku jsou uvedeny v přihlášce.

 

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků

Maximální kapacita kurzu: 20 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovený poplatek.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=10230

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, v tištěné podobě se neposílá.

 

Příjem přihlášek: od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017

 

Termín konání kurzu: 24. 11. 2017 od 9:30 do 15:30 hodin v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J327.

 

Odborný garant: doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.