Harmonogram akademického roku 2016/2017 - Pedagogická fakulta JU

Symbol PF Harmonogram akademického roku 2016/2017

 

Zimní semestr

 

Akademický rok 2016/2017 začíná 1. 9. 2016 a končí 31. 8. 2017

Předběžný zápis předmětů zimního semestru AR 2016/2017

- společný termín pro všechny fakulty JU   29. 05. 2016 - 10. 06. 2016
- pro studenty PF JU   pokračuje až do 25. 07. 2016

Zápis

- studenti studující 1. rok standardního průběhu studia   01. 09. 2016 - 23. 09. 2016
- tzv. "čekatelé" na SZZ (v úředních hodinách studijního oddělení)   září 2016, nejpozději však do 23. 09. 2016
- ostatní studenti   01. 09. 2016 - 23. 09. 2016
- 1. rok doktorského studia   03. 10. 2016 - 06. 10. 2016

Dozapsání ("dozápis") či odzapsání ("odzápis") studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 14. 10. 2016 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18.

 

Výuka

všichni studenti prezenčního studia (13 týdnů)   03. 10. 2016 - 23. 12. 2016
02. 01. 2017 - 06. 01. 2017
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu
Imatrikulace studentů zapsaných ke studiu 1. rokem
Výuka studentů prvního ročníku bakalářského studia se tento den nekoná.
  27. 10. 2016
 
Zadání kvalifikačních prací   do 25. 11. 2016
 
Zimní prázdniny   27. 12. 2016 - 30. 12. 2016
 
Den otevřených dveří na JU   13. 01. 2017

Zkouškové období za ZS

studenti posledního roku prezenční formy standardní doby studia
a všichni studenti kombinované formy studia a účastníci CŽV
  09. 01. 2017 - 28. 04. 2017
ostatní studenti prezenčního studia   09. 01. 2017 - 10. 02. 2017

Pedagogická praxe souvislá (doporučené termíny)

navazující studium Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví 2. ročník ZS - Vychovatelská praxe III, KZV/VPSN   31. 10. - 13. 11. 2016

Státní závěrečné zkoušky

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 30. 01. - 10. 02. 2017 do 15. 01. 2017 do 13. 01. 2017 do 02. 01. 2017

1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 23. - 27. 1. 2016 v souladu s harmonogramem AR 2016/17 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace STAG na www.pf.jcu.cz

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

Mezní termíny

- pro získání zápočtů za ZS

  - pro letní i srpnový termín SZZ, komb. studium a CŽV   28. 04. 2017
 

- ostatní studenti

  10. 02. 2017

- pro vykonání zkoušek

  - pro letní termín SZZ   28. 04. 2017
  - pro srpnový termín SZZ   30. 06. 2017
 

- ostatní studenti (včetně kombinovaného studia a CŽV)

  31. 08. 2017

- pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia

  - v prezenčním studiu   03. 03. 2017
  - v kombinovaném studiu a CŽV   28. 04. 2017

 
 

Letní semestr

 

Předběžný zápis předmětů letního semestru AR 2016/2017   08. 01. 2017 - 20. 01. 2017
 
Příprava předmětů AR 2017/2018 v databázi IS STAG   do 03. 02. 2017
 
Příprava studijních plánů AR 2017/2018   do 10. 03. 2017
 

Zápis

všichni studenti   04. 02. 2017 - 12. 02. 2017

Dozapsání ("dozápis") či odzapsání ("odzápis") studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 24. 2. 2017 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18.

 

Pedagogická praxe souvislá (doporučené termíny)

- učitelství pro 1. st. ZŠ   06. 02. 2017 - 10. 03. 2017
- učitelství pro 2. stupeň ZŠ - navazující studium   06. 02. 2017 - 10. 03. 2017
- bakalářské studium výchovy ke zdraví 3. ročník - PP IV.
   
      prezenční studium   30. 1. - 12. 2. 2017 a 1. - 16. 4. 2017
      kombinované studium   1.1. - 29. 4. 2017
- navazující studium Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví 2. ročník LS   květen 2017

Výuka

závěrečný rok oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (6 týdnů) 1)   13. 03. 2017 - 22. 04. 2017
3. rok bakalářského studia - jedno i dvouoborového
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci) 2) 3)
  13. 02. 2017 - 31. 03. 2017
ostatní studenti (14 týdnů) 1) 2)   13. 02. 2017 - 19. 05. 2017
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

1) Studenti ve 2. roce navazujícího magisterského studia ve studijních programech Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy a studenti závěrečného roku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ konají souvislou pedagogickou praxi v týdnech od 6. 2. 2017 do 10. 3. 2017.

2) Pro obory, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF, zůstává výuka podle harmonogramu FF ve standardní hodinové dotaci.

3) S výjimkou oboru Arteterapie, kde se výuka ve 3. ročníku LS koná v nezkrácené podobě.

Zadání kvalifikačních prací   do 28. 04. 2017

Zkouškové období za LS

- pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu   03. 04. 2017 - 28. 04. 2017
- ostatní studenti   22. 05. 2017 - 31. 08. 2017

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR

- pro studenty konající SZZ v 1. termínu   do 28. 04. 2017
- pro studenty konající SZZ ve 2. termínu   do 30. 06. 2017
- ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia i účastníci CŽV   do 31. 08. 2017

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

- splnění podmínek   do 03. 03. 2017
- přihlášky na příslušné katedře   do 03. 03. 2017
- termín konání   27. 03. 2017 - 07. 04. 2017
Den kateder a soutěž Studentská inovace praxí   10. 05. 2017
Děkanský sportovní den   11. 05. 2017

Státní závěrečné zkoušky - 1. termín

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 15. 05. - 02. 06. 2017 do 30. 04. 2017 28. 04. 2017 28. 04. 2017

1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 12. 6. - 23. 6. 2017 v souladu s harmonogramem AR 2016/17 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace STAG na www.pf.jcu.cz

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

 

Přijímací zkoušky se konají v termínu od 5. 6. 2017 do 16. 06. 2017.

Studijní oddělení do 30. 4. 2017 zašle uchazečům o studium pozvánku k přijímací zkoušce, respektive informace o přijímacím řízení.

 
Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy promocí absolventů PF JU je studijní oddělení od 26. 6. 2017 do 30. 6. 2017 zavřeno.

Státní závěrečné zkoušky - 2. termín4)

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
4) 22. 8. - 31. 08. 2017 do 30. 06. 2017 30. 06. 2017 14. 07. 2017

1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách. Ateliér Arteterapie zároveň garantuje (s ohledem na nezkrácený LS 3. ročníku studia) vypsání 2. termínu SZZ v LS).
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 4. 9. - 8. 9. 2017 v souladu s harmonogramem AR 2016/17 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace STAG na www.pf.jcu.cz

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

4) Podzimní termín není pro katedry obligatorní. O organizování podzimního termínu budou katedry své studenty informovat nejpozději do 28. dubna 2017.