Symbol PF Harmonogram akademického roku 2015/2016

 

Zimní semestr

 

Akademický rok 2015/2016 začíná 1. září 2015 a končí 31. 8. 2016

Předběžný zápis předmětů zimního semestru AR 2015/2016:

- společný termín pro všechny fakulty JU   31. 05. 2015 - 12. 06. 2015
- pro studenty PF JU   pokračuje až do 26. 07. 2015

Zápis:

- studenti studující 1. rok standardního průběhu studia   01. 09. 2015 - 25. 09. 2015
- tzv. "čekatelé" na SZZ (v úředních hodinách studijního oddělení)   září 2015, nejpozději však do 25. 9. 2015
- ostatní studenti   01. 09. 2015 - 25. 09. 2015

Dodatečný zápis předmětu do akademického roku:

(viz Opatření proděkana č. 1/2010)   do 9. 10. 2015

Výuka:

všichni studenti prezenčního studia (13 týdnů)   29. 09. 2015 - 18. 12. 2015
04. 01. 2016 - 08. 01. 2016
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu
Imatrikulace studentů zapsaných ke studiu 1. rokem:   27. 10. 2015
 
Zadání kvalifikačních prací:   do 27. 11. 2015
 
Zimní prázdniny:   21. 12. 2015 - 31. 12. 2015
 
Den otevřených dveří na JU:   15. 01. 2016

Zkouškové období za ZS:

studenti posledního roku prezenční formy standardní doby studia
a všichni studenti kombinované formy studia a účastníci CŽV
  11. 01. 2016 - 29. 04. 2016
ostatní studenti prezenčního studia   11. 01. 2016 - 12. 02. 2016

Státní závěrečné zkoušky - zimní termín:

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 01.02.2016 -
12.02.2016
do 17.01.2016 do 15.01.2016 do 04.01.2016

1) Katedra pedagogiky a psychologie může pro obory, které garantuje - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH a UOP - stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 25. - 29. 1. 2016 v souladu s harmonogramem AR 2015/16 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky na www.pf.jcu.cz

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

Mezní termíny:

- pro získání zápočtů za ZS

  - pro letní i srpnový termín SZZ, komb. studium a CŽV   29. 04. 2016
  - ostatní studenti   12. 02. 2016

- pro vykonání zkoušek

  - pro letní termín SZZ   29. 04. 2016
  - pro srpnový termín SZZ   24. 06. 2016
  - ostatní studenti (včetně kombinovaného studia a CŽV)   31. 08. 2016

- pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia

  - v prezenčním studiu   04. 03. 2016
  - v kombinovaném studiu a CŽV   29. 04. 2016

 
 

Letní semestr

 

Předběžný zápis předmětů letního semestru AR 2015/2016   10. 01. 2016 - 22. 01. 2016
 
Příprava předmětů AR 2016/2017 v databázi IS STAG   do 05. 02. 2016
 
Příprava studijních plánů AR 2016/2017   do 11. 03. 2016
 

Zápis

všichni studenti   06. 02. 2016 - 14. 02. 2016

Dodatečný zápis předmětu do letního semestru:

(týká se jen studentů 1. a posledního roku standardní doby studia
viz Opatření proděkana č. 1/2010)
  do 26. 02. 2016

Pedagogická praxe souvislá:

- učitelství pro 1. st. ZŠ - dlouhý program
- učitelství pro 2. st. ZŠ - navazující studium
  08. 02. 2016 - 11. 03. 2016
- Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví   duben 2016

Výuka:

závěrečný rok oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ (6 týdnů) 1)   15. 03. 2016 - 22. 04. 2016
3. rok bakalářského studia - jedno i dvouoborového
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci) 2)
  15. 02. 2016 - 01. 04. 2016
ostatní studenti (14 týdnů) 1) 2)   15. 02. 2016 - 20. 05. 2016
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

1) Studenti ve 2. roce navazujícího magisterského studia ve studijních programech Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy a studenti závěrečného roku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ konají souvislou pedagogickou praxi v týdnech od 15. 2. 2015 do 11. 3. 2015.

2) Pro obory, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF, zůstává výuka podle harmonogramu FF ve standardní hodinové dotaci.

Zadání kvalifikačních prací:   do 29. 04. 2016

Zkouškové období za LS:

- pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu   04. 04. 2016 - 29. 04. 2016
- ostatní studenti   23. 05. 2016 - 31. 08. 2016

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR:

- pro studenty konající SZZ v letním termínu   do 29. 04. 2016
- ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia i účastníci CŽV   do 31. 08. 2016

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ:

- splnění podmínek   do 04. 03. 2016
- přihlášky na příslušné katedře   do 04. 03. 2016
- termín konání   29. 03. 2016 - 08. 04. 2016
Den kateder a soutěž Studentská inovace praxí   11. 05. 2016
Děkanský sportovní den   12. 05. 2016

Státní závěrečné zkoušky - letní termín:

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 16.05.2016 -
03.06.2016
do 01.05.2016 29.04.2016 29.04.2016

1) Katedra pedagogiky a psychologie může pro obory, které garantuje - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH a UOP - stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 13. 6. - 24. 6. 2016 v souladu s harmonogramem AR 2015/16 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky na www.pf.jcu.cz

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

 

Přijímací zkoušky se konají v termínu od 1. 6. 2016 do 14. 06. 2016.

Studijní oddělení do 30. 4. 2016 zašle uchazečům o studium pozvánku k přijímací zkoušce, respektive informace o přijímacím řízení.

 
Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy promocí absolventů PF JU je studijní oddělení od 27. 6. 2016 do 1. 7. 2016 zavřeno.

Státní závěrečné zkoušky - srpnový termín4):

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
4) 22.8.2016 -
26.08.2016
do 26.06.2016 24.06.2016 24.06.2016

1) Katedra pedagogiky a psychologie může pro obory, které garantuje - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH a UOP - stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 5. - 9. 9. 2016 v souladu s harmonogramem AR 2015/16 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky na www.pf.jcu.cz

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

4) Podzimní termín není pro katedry obligatorní. O organizování podzimního termínu budou katedry své studenty informovat nejpozději do 29. dubna 2016.