Symbol PF Pedagogická psychologie

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

PP4-p, PP4-k

Pedagogická psychologie

Doktorský studijní obor v prezenční i kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie, Dukelská 9, České Budějovice,
telefon: 387 773 242, email: stuchl@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Čtyřleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Přijímací zkouška

Do studijního oboru Pedagogická psychologie budou přijímáni absolventi magisterských studijních programů Psychologie, oborů Učitelství psychologie pro SŠ a výjimečně absolventi oborů blízkých, kteří prokáží odbornou činnost v psychologii a postup do druhé poloviny studia budou mít vázán na splnění rozdílových zkoušek.

Při ústní přijímací zkoušce musí uchazeči prokázat vědomosti, dovednosti a přiměřený rozhled v oboru, dále velmi dobrou orientaci v metodologii oboru a znalost anglického jazyka potřebnou pro porozumění odbornému textu v angličtině.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Uchazeči o studium předkládají:

  • přihlášku ke studiu
  • ověřený opis diplomu a vysvědčení o SZZ
  • návrh výzkumného projektu
  • soupis publikační činnosti uchazeče

Téma projektu musí souviset s tématy řešenými na pracovišti - viz http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/doktorske.phtml, a je žádoucí mít předběžný souhlas případného školitele. Písemný návrh výzkumného projektu v rozsahu 5 - 10 stran by měl obsahovat objasnění teoretických východisek, formulaci výchozí výzkumné otázky, nástin metodologického uchopení problematiky a rámcovou představu o zamýšleném postupu řešení. Projekt by měl zahrnovat také soupis publikací, o které se uchazeč opírá, způsob zpracování textu by měl odpovídat zvyklostem u odborného tisku.

V odborné diskusi nad projektem by měl uchazeč prokázat, že se soustavněji zabývá pedagogickou psychologií, že zná významné autory, že studoval aktuální literaturu, že se zamýšlí nad psychologickými aspekty vzdělávací problematiky.

 

Datum pro ukončení přijímání přihlášek do doktorského studia - 13. květen 2017

Předpokládaný termín přijímacích pohovorů - červen 2017.

Předpokládané počty přijímaných: prezenční studium: 1, kombinované studium: 1