Symbol PF Přijímací řízení 2018/2019

Magisterské a navazující studium

 

Magisterské pětileté (učitelské)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
M7503 Učitelství pro základní školy 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol, NŠ5 (PS - 5 let) 50

 

Magisterské dvouleté: Do navazujících studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/19 maximálně 150 uchazečů, z toho 110 uchazečů ve studijním programu Učitelství pro základní školy a střední školy.

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové (učitelské)

V navazujícím magisterském studijním programu N7401 Tělesná výchova a sport (obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní školy TVZn, Učitelství tělesné výchovy pro střední školy TVSn), resp. N7503 Učitelství pro základní školy, resp. N7504 Učitelství pro střední škol (vždy Mgr., PS - 2) nabízí Pedagogická fakulta JU v prezenční formě studia níže uvedené kombinace studijních oborů. Kromě toho lze vytvářet a hlásit se na kombinace dvou libovolných různých studijních oborů (kromě kombinace s oborem Český jazyk jako cizí jazyk), které nejsou v následující tabulce uvedeny. Pokud uchazeč volnou kombinaci oborů, k jejímuž studiu hodlá podat přihlášku, nenajde mezi nabízenými v seznamu elektronických přihlášek, bude kontaktovat paní Zdeňku Brychtovou, tel. 387 773 118, e-mail zbrycht@pf.jcu.cz.

Do navazujících magisterských oborů se konají přijímací zkoušky podle požadavků jednotlivých oborů, popřípadě se sestavuje pořadí na základě zveřejněných kritérií; podmínky pro vykonání těchto zkoušek jsou uvedeny též na webových stránkách příslušných kateder, resp. na webových stránkách fakulty, resp. na úřední desce fakulty.

Kód stud. programu Název stud. programu STAG zkratka Název studijního oboru
(PS - 2 roky)
N7503, resp. N7504, resp. N7401 Učitelství pro základní školy,
resp. Učitelství pro střední školy resp.
Tělesná výchova a sport
AJn-Dn Anglický jazyk - Dějepis
AJn-NJn Anglický jazyk - Německý jazyk
AJn-OVan Anglický jazyk - ZSV a Občanská výchova
AJn-Přn Anglický jazyk - Přírodopis
AJn-Hvan Anglický jazyk - Hudební výchova
AJn-Inn Anglický jazyk - Informatika
AJn-TVZn Anglický jazyk - Tělesná výchova (pro ZŠ)
ČJn-AJn Český jazyk a literatura - Anglický jazyk
ČJn-HVan Český jazyk a literatura - Hudební výchova
ČJn-NJn Český jazyk a literatura - Německý jazyk
ČJn-OVan Český jazyk a literatura - ZSV a Občanská výchova
ČJn-VVn Český jazyk a literatura - Výtvarná výchova
ČJCn-AJn Český jazyk jako cizí jazyk - Anglický jazyk
ČJCn-NJn Český jazyk jako cizí jazyk - Německý jazyk
Dn-Zn Dějepis - Zeměpis
Fyn-AJn Fyzika - Anglický jazyk
Fyn-TchVn Fyzika - Technická výchova
Fy-TchVn-k Fyzika - Technická výchova
Fyn-Chn Fyzika - Chemie
HVan-OVan Hudební výchova - ZSV a Občanská výchova
Mn-TchVn Matematika - Technická výchova
Mn-ČJn Matematika - Český jazyk
Mn-Dn Matematika - Dějepis
Mn-Inn Matematika - Informatika
Mn-Chn Matematika - Chemie
Mn-OVan Matematika - ZSV a Občanská výchova
Mn-Přn Matematika - Přírodopis
Mn-TVZn Matematika - Tělesná výchova (pro ZŠ)
Mn-NJn Matematika - Německý jazyk
Mn-Zn Matematika - Zeměpis
NJn-Přn Německý jazyk - Přírodopis
NJn-OVan Německý jazyk - ZSV a Občanská výchova
NJn-VKZn Německý jazyk - Výchova ke zdraví
NJn-VVn Německý jazyk - Výtvarná výchova
NJn-Zn Německý jazyk - Zeměpis
Přn-ČJn Přírodopis - Český jazyk a literatura
Přn-OVan Přírodopis - ZSV a Občanská výchova
Přn-Chn Přírodopis - Chemie
Přn-TVZn Přírodopis - Tělesná výchova (pro ZŠ)
Přn-TVSn Přírodopis - Tělesná výchova (pro SŠ)
PSYCHn-VKZn Psychologie - Výchova ke zdraví
TchVn-Inn Technická výchova - Informatika
TchVn-Dn Technická výchova - Dějepis
TchVn-AJn Technická výchova - Anglický jazyk
TchVn-TVZn Technická výchova - Tělesná výchova (pro ZŠ)
TchVn-TVSn Technická výchova - Tělesná výchova (pro SŠ)
VKZn-Přn Výchova ke zdraví - Přírodopis
VKZn-AJn Výchova ke zdraví - Anglický jazyk
VVn-OVan Výtvarná výchova - ZSV a Občanská výchova
Zn-AJn Zeměpis - Anglický jazyk
Zn-OVan Zeměpis - ZSV a Občanská výchova
Zn-Přn Zeměpis - Přírodopis
Zn-TVZn Zeměpis - Tělesná výchova (pro ZŠ)
Zn-TVSn Zeměpis - Tělesná výchova (pro SŠ)

 

Kromě toho Pedagogická fakulta JU nabízí kombinace oborů v navazujícím magisterském studijním programu N7503 Učitelství pro základní školy:

Tyto dvě kombinace jsou určeny absolventům technicky zaměřených bakalářských studijních oborů, (jako je např. obor Informační technologie ve vzdělávání, resp. Informační technologie a e-learning nebo Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika a Zemědělská a dopravní technika, které jsou akreditovány na Jihočeské univerzitě).

 

Navazující magisterské tříleté dvouoborové (učitelské)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia
N7503 Učitelství pro základní školy 7503T170 Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol, F3n-I3n (PS - 3 roky)

 

 

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro základní, resp. střední školy)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
N7401 Tělesná výchova a sport 7504T129 Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové), TVS1n (PS - 2 roky) 10
N7503 Učitelství pro základní školy 7503T113 Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, (VV)n (PS - 2 roky)  
N7504 Učitelství pro střední školy 7504T066 Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy, (HVk)n (PS - 2 roky)

 

 

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
N7505 Vychovatelství 7505T022 Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví, VVKZn-p (PS - 2 roky) 10