Informace ke zpracovávání cestovních příkazů pro rok 2017 (formuláře CP)

Poskytování cestovních náhrad řeší Opatření kvestorky č. K 61 ze dne 31.12.2012. Toto opatření je ke stažení zde.

 

Zestručněná pravidla:

 

POVINNOSTI PŘED CESTOU:

 • Zaměstnanec na přední straně formuláře cestovního příkazu (CP) kompletně vyplní údaje až do bodu č. 8 včetně.
 • CP schválí přímý nadřízený, který služební cestu nařizuje a určuje též dopravní prostředek. V první řadě budou využívány služební osobní automobily a propláceny hromadné dopravní prostředky. V krajním případě je dle uvážení příkazců možné povolit auto vlastní (AUV).
 • Způsob, jakým bude propláceno jízdné, je nutné doložit přílohou 8 nebo 9.
 • Je-li pro výkon služební cesty povolováno AUV, doloží zaměstnanec před schválením CP aktuální doklad o úhradě havarijního pojištění.
 • Podmínkou pro služební cestu konanou osobním automobilem je povinností řidiče mít úspěšně absolvované referentské školení.
 • Zdroj financování stvrdí svým podpisem příkazce operace.
 • CP podepíše i správce rozpočtu, z čehož vyplývá potvrzení předpokládaných výdajů.

 

ZPRACOVÁNÍ CP ZAMĚSTNANCEM, KTERÝ VYKONÁVAL SLUŽEBNÍ CESTU:

 • Pracovní cesta nezačíná odjezdem vlaku, ale již cestou z domova nebo ze svého pracoviště, záleží na dohodě se svým nadřízeným. Z toho vyplývá i správně uvedené místo a čas počátku pracovní cesty
 • V případě žádosti o proplacení MHD související s pracovní cestou z místa svého bydliště, je nutné uvést do "počátku cesty" i ulici, stejně tak konec cesty
 • V případě elektronické jízdenky společností, jako je například Student Agency, je POVINNÉ doložit daňový doklad k jízdence, který vytisknete po přihlášení na stránky společnosti (elektronická jízdenka není daňovým dokladem!)
 • Jízdenky a ostatní doklady jsou vylepovány na papír. Vzhledem k následnému skenování dokladů účtárnou není možné používat sešívací drátky, Na doklady, které nebudou řádně vylepené a dojde k jejich ztrátě nebude brán zřetel.
 • Zaměstnanec podává vyúčtování každé pracovní cesty do 10 dnů
 • V rámci služební cesty je důležité rozlišovat poskytnutí zálohy na služební cestu a zálohy na nákup za hotové.
 • Při vyúčtování CP je povinností zaměstnance uvést, zda bylo či nebylo poskytnuto stravné. Při poskytnutí stravování zdarma je specifikováno konkrétní jídlo (snídaně, oběd, večeře).
 • U zahraniční služební cesty je navíc uváděno místo a čas přejezdu hranic a výdaje v cizí měně.
 • V případě předkládání dokladu o ubytování je nutné uvést, zda bylo stravné součástí ubytování nebo bylo poskytnuté na přání ubytovaného.
 • U dokladů za vedlejší výdaje je nutné dbát na správnost vystaveného daňového dokladu:

  - datum vystavení
  - číslo dokladu
  - adresa zaměstnavatele a vaše jméno
  - částka a uvedení sazby DPH
  - podpis organizátora akce

 • Je-li pro platbu související s CP využíván bankovní převod ze soukromého účtu zaměstnance (např. platba osobní kartou), výpis z účtu NELZE uznat jako daňový doklad k platbě. Je nutné vyžádat si potvrzení či daňový doklad od pořádající organizace. V opačném případě není možné náklady uznat.
 • Cestovní náhrady externistů jsou vypláceny pouze na základě písemného ujednání obsaženého v dohodě o práci mimo pracovní poměr (DPP nebo DPČ). Na cestovním příkaze je nutné v tomto případě důkladně poznačit/zvýraznit "DPP" nebo "DPČ". Cestovní náhrady nejsou externím vyučujícím propláceny v případě cesty do zaměstnání (tj. z místa bydliště na pracoviště PF JU).

 

Na základě Příkazu kvestorky JU č. K 108 k postupu při poskytování cestovních náhrad v roce 2017, jsou stanoveny následující sazby za používání silničních motorových vozidel:

 1. jednostopých a tříkolek - 1,10 Kč/km
 2. osobních silničních motorových - 3,90 Kč/km

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 1. 29,50 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů
 2. 32,50 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů
 3. 28,60 Kč u motorové nafty

 

V návaznosti na § 163 odst. 1 zákona přísluší zaměstnanci stravné ve výši:

 1. 79,-- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 2. 120,-- Kč, trvá-li pracovní cesta déle, než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin
 3. 188,-- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

 

stáhnout dokument:   PDF  

 

FORMULÁŘE:

Cestovní příkaz tuzemský malý (1 list):   XLS   PDF

Cestovní příkaz tuzemský hromadný (2 listy):   XLS   PDF

Cestovní příkaz zahraniční (2 listy):   XLS   PDF

Žádost o povolení soukromého vozidla s proplacením nákladů za hromadný dopravní prostředek (1 list):   XLS   PDF

Žádost o povolení soukromého vozidla s proplacením PHM a amortizace (1 list):   XLS   PDF