Documents

Opatření děkana

č. 1/2017
k vytvoření oddělení speciální pedagogiky v rámci struktury katedry pedagogiky a psychologie

č. 2/2017
ke stanovení poplatku za studium v rámci programů celoživotního vzdělávání

č. 3/2017
k podávání projektových a grantových žádostí na PF JU

č. 4/2017
o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)

č. 5/2017
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích pro studenty oboru „Učitelství pro 1. stupeň základních škol“

 

č. 1/2016
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

č. 2/2016
hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků akademických pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 4/2016
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2016/2017

č. 5/2016
o studiu
        Směrnice vedoucích kateder k SZZ

č. 6/2016
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2017/2018

č. 7/2016
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2016

 

Opatření proděkanky

 

Sdělení tajemnice PF JU

č. 1/2017
k institutu nároku odpočtu DPH v krácené výši u přijatých zdanitelných plnění

 

č. 1/2016
Poplatek za habilitační řízení

č. 2/2016,
kterým se upravuje postup při pořizování knih a časopisů

 

Výroční zprávy

(přístupné po přihlášení)

 

Vnitřní předpisy

(přístupné pouze pro PF JU, není-li označeno jinak)

Sazebník úhrad za administrativní úkony platný pro akademický rok 2016/2017

 

Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2015/2016 (web JU)

Studijní a zkušební řád JU (web JU)

Stipendijní řád JU (web JU)

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha Opatření rektora R 156)

 

Statut Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (.pdf)

Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jednací řád Vědecké rady PF JU (.pdf)

Rigorózní řád PF JU (.pdf)

Opatření rektora JU, kterým se vydává Pracovní řád JU (R 238, 2013)

Oznámení studentům a učitelům PF JU - přerušení studia (.pdf)