Sdělení tajemnice PF JU č. 1/2017 - Pedagogická fakulta JU

Symbol PF Sdělení tajemnice PF JU č. 1/2017

SDĚLENÍ TAJEMNICE PF JU Č. 1/2017

k institutu nároku odpočtu DPH v krácené výši u přijatých zdanitelných plnění

 

 

Plátce je povinen krátit daň na vstupu v případě, kdy přijaté zdanitelné plnění plátce použije sice výhradně v rámci svých ekonomických činností, ale jak pro činnosti s nárokem na odpočet, tak i pro činnosti osvobozené, bez nároku na odpočet daně na vstupu.

Zásady uplatnění odpočtu DPH v krácené výši jsou řešeny Zákonem o DPH v § 76 a dalších.

V souladu s péčí řádného hospodáře a výše uvedenými skutečnostmi je potřeba důsledně oddělovat přijatá zdanitelná plnění (nákupy) dle jednotlivých institutů nároku odpočtu DPH:

  1. Použije-li PF JU přijaté zdanitelné plnění pouze pro své činnosti nezdaňované, nevzniká nárok na odpočet, tj. aplikuje se režim "Bez nároku na odpočet - BNO".
  2. Použije-li PF JU přijaté zdanitelné plnění pouze pro činnosti zdaňované, vzniká nárok na tzv. plný odpočet daně na vstupu.
  3. Použije-li PF JU přijaté zdanitelné plnění jak pro činnosti zdaňované, tak pro činnosti nezdaňované, aniž by byla schopna plnění poměrově rozlišit, bude užit odpočet v krácené výši.

Z pohledu fakulty spadají do režimu kráceného odpočtu DPH především tzv. režijní náklady (energie, úklid, odpad, revize,…), sídlí-li v budově pracoviště, které zajišťuje servis jak pro činnosti s nárokem na odpočet, tak i pro činnosti BNO.

Z pohledu přímých nákladů (přímých nákupů) je potřeba postupovat individuálněji. Střediska typu děkanát, personální oddělení, ekonomický útvar, MTZ, údržba pořizují přímé nákupy v režimu kráceného odpočtu DPH, střediska s činnostmi nezdaňovanými, jako např. studijní oddělení, věda a výzkum, v režimu BNO.

Uvedené informace je nutné zohlednit i v případě výdaje ze skladových zásob Ústředního skladu kancelářského materiálu PF JU, který je veden plně v režimu BNO.

Obslužná střediska, jejichž činnost nespadá do režimu BNO, pořizují své provozní nákupy odděleně, tj. na základě jednotlivých objednávek, na které je následně uplatněn režim kráceného odpočtu DPH na vstupu.

 

 

V Českých Budějovicích 16. 2. 2017

Ing. Jana Lopourová, Ph.D.
tajemnice PF JU

 

stáhnout dokument: PDF