Sdělení tajemnice PF JU č. 2/2016 - Pedagogická fakulta JU

Symbol PF Sdělení tajemnice PF JU č. 2/2016

SDĚLENÍ TAJEMNICE PF JU Č. 2/2016,

kterým se upravuje postup při pořizování knih a časopisů

 

 

 1. Veškeré nákupy knih a časopisů (předplatné) jsou realizovány prostřednictvím Akademické knihovny JU (dále jen AK JU), a to na základě řádně vystavené a schválené žádanky.
 2. Žádanka obsahuje v kolonce "DODAVATEL" text "Objednávka prostřednictvím AK".
 3. V kolonce částka je uvedena předpokládaná cena. V kolonce "Žadatel" jsou kromě jména, podpisu a data uvedeny i kontaktní údaje žadatele (fakultní e-mail, telefon). Ostatní kolonky jsou vyplněny dle stávajících zvyklostí, přičemž největší důraz je kladen na co nejjednoznačnější identifikaci požadovaného knižního titulu.
 4. Vyhotovená žádanka je předána ke schválení příkazci, který je zodpovědný za zdroj financování a svým podpisem ji následně stvrdí i správce rozpočtu, který současně provede předběžnou finanční kontrolu.
 5. V případě knih pořizovaných s účelem jejich lokace v AK JU a jejích studovnách, tj. knih určených na rozšíření knihovního fondu pro prezenční či měsíční distanční výpůjčku studentů, je možné současně s vyhotovenou žádankou požádat o proplacení publikace ze zdrojů AK JU.
 6. Knihy a časopisy pořizované s účelem jejich lokace v katederních knihovnách a na jednotlivých fakultních pracovištích jsou financovány zásadně z přiděleného limitu/rozpočtu katedry či projektových zdrojů.
 7. Veškeré zakoupené tituly podléhají evidenci v AK JU a přírůstkové číslo je uvedeno též na faktuře (zajistí pracovnice akvizice AK JU). Faktura je následně předána společně s fotokopií objednávky k dalšímu zpracování.
 8. V případě mimořádných situací - např. zahraniční služební cesta a požadavek na přímý nákup od zahraničního dodavatele z třetí země - je nutno dbát zásad dovozu zboží a dodržet požadavek na předběžnou finanční kontrolu (tj. provést nákup s prokazatelným vědomím příkazce a správce rozpočtu):
  1. Clo a DPH
   • úhrnná hodnota zboží nepřesahuje 22 EUR = zboží je osvobozeno od cla a od DPH,
   • vlastní hodnota zboží do 150 EUR a současně úhrnná hodnota zboží nad 22 EUR = zboží je osvobozeno od cla, ale vyměřuje se DPH,
   • vlastní hodnota zboží přesahuje 150 EUR = zboží není osvobozeno, tj. vyměřuje se clo i DPH.
  2. Dokladem o proclení zboží je tzv. Jednotný správní doklad (dříve JCD), který je nutno předložit spolu s dokladem o nákupu zboží.
  3. Zahraničního dodavatele je nutno v případě jakéhokoliv nákupu informovat o následujících identifikačních údajích kupujícího:

   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
   Pedagogická fakulta
   Branišovská 1645/31a
   CZ 370 05 České Budějovice
   IČ: 600 766 58
   DIČ: CZ 600 766 58 - kupující je plátcem DPH

 

 

V Českých Budějovicích 12. 7. 2016

Ing. Jana Lopourová, Ph.D.
tajemnice PF JU

 

stáhnout dokument: PDF