Profily kateder - KNJ

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky a její členové se svými vědeckými a pedagogickými aktivitami v tuzemsku i zahraničí profilovali ve všech disciplínách oboru. Aktuálně se odborný zájem soustředí především na německou a rakouskou literaturu 20. století a současnosti, exilovou literaturu, didaktiku němčiny jako cizího jazyka, dějiny jazyka a gramatiku, sémantiku a pragmatiku se zřetelem na současnou němčinu.

Katedra germanistiky sdružuje vědce z České republiky a Německa a má ideální poměr rodilých mluvčích a českých učitelů. Taková struktura katedry garantuje českobudějovické germanistice vynikající kontakty k německým a rakouským univerzitám, jež se odrážejí v současných a budoucích společných projektech. V první řadě to jsou styky s univerzitami v Augsburgu, Braunschweigu, Pasově, Řezně a Vídni. Mimo to katedra úzce spolupracuje s institucemi jako Goetheinstitut, DAAD, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds. Takové propojení v oblasti vědy a osobních kontaktů umožní i v budoucnosti vznik důležitých projektů.

Členové katedry germanistiky se rovněž spolupodíleli na různých renomovaných národních a mezinárodních projektech. V květnu příštího roku se na katedře koná mezinárodní konference na téma "Die Chancen des Deutschen in Tschechien in Forschung und Praxis", jíž se zúčastní vědci z Německa, Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Slovenska a České republiky a kterou podpoří augsburská instituce Forum Ost. V neposlední řadě se katedra také snaží prostřednictvím pozvaných hostů z oblasti politiky, veřejného života, akademického světa a literatury zprostředkovat další aspekty němčiny jako cizího jazyka.

 

webové stránky katedry